Statut
Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych
SERAFINY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Fundacja nosi nazwę (Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY, zwana dalej "Fundacją" i została ustanowiona z woli Józefy Dowlaszewicz  aktem notarialnym nr 5283/2012

§2.

Fundacja działa w oparciu o postanowienia ustawy o fundacjach oraz postanowienia niniejszego statutu.

§3.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o :

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o fundacjach
- Fundatorze - należy rozumieć  p. Józefę  Dowlaszewicz   

§4.

1.Siedzibą Fundacji jest wieś Ptaszków, gmina Kamienna Góra, powiat Kamiennogórski .

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.

3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, filie i przedstawicielstwa, wchodzić w skład stowarzyszeń i działać wspólnie ze związkami wyznaniowymi.

§ 5.

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6.

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest  Minister Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY FUNDACJI

§ 7.

Celem Fundacji jest:

- pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

- umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,

- wspieranie działań zmierzających do wyrównywania poziomu życia mieszkańców wsi,

- promocja zdrowia  i zachowań prozdrowotnych,

- integracja społeczna środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- aktywizacja zawodowa, społeczna oraz pomoc osobom niepełnosprawnym,

- działania na rzecz  kultury, tradycji, nauki, oświaty, sportu oraz  dziedzictwa 
narodowego i światowego,

- działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

- działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

- tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo - rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych i 
wychowawczych,

- wspieranie działań skierowanych do dzieci i młodzieży,

- wspieranie aktywnego wypoczynku oraz turystyki,

- wspieranie i promocja rozwoju regionu,

- wspieranie rozwoju i promocji obszarów wiejskich,

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,

- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także  
działań wspomagających rozwój demokracji.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, spotkań , imprez oraz różnych  
przedsięwzięć o charakterze informacyjno-kulturalnym,

- współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, firmami,  
przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi .

- wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym, starszym oraz
zagrożonym wykluczeniem społecznym.
- utworzenie i prowadzenie jednostek lub ośrodków działających na rzecz realizacji statutowych celów Fundacji,

- działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych,

- uczestniczenie w programach finansujących cele zbieżne z działalnością Fundacji,

- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy  
międzynarodowej,

- działania na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich, agroturystyki, turystyki i innych form 
wypoczynku.

- współpracy z instytucjami rynku pracy.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowią :

  1. Fundusz założycielski w kwocie 1000 zł , zdeponowany przez Fundatora na rachunku oprocentowanym w banku. Kwota ta i kwoty należne z tytułu oprocentowania, będą służyć na okresowe uzupełnienie środków finansowych Fundacji.
  2. Dobrowolne wpłaty osób fizycznych, podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych oraz osób prawnych.
  3. Dotacje i subwencje.

      4.   Darowizny, spadki, nawiązki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
odsetki bankowe i przychody z majątku, dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
dochody z praw majątkowych.

§ 10
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach za granicą i korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych.

§ 11

Majątek Fundacji przeznaczony jest wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji.

Zakazuje się:

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej " osobami bliskimi",

- przekazywania majątku fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji,

- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ IV

  ORGANY FUNDACJI

§ 12
Do kompetencji Fundatora należy:

  1. ustalenie i zmiana Statutu;   
  2. decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
  3. decyzja o likwidacji Fundacji;
  4.  ustalanie regulaminów Zarządu Fundacji.

§ 13

Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać porozumienia z innymi fundacjami krajowymi i zagranicznymi oraz stowarzyszeniami.

§ 14

1.Zarząd Fundacji składa się z trzech osób: Prezesa Fundacji i dwóch członków Zarządu.
Prezesem jest Fundator. Dopuszcza się wskazanie imiennie innego Prezesa Fundacji  przez Fundatora.

2.Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3.Okres kadencji wynosi 4  lata. Ponowne powołanie jest dopuszczalne.

4.Członkostwo Zarządu ustaje:
1) z upływem kadencji,
2) z chwilą śmierci,
3) na skutek odwołania przez Fundatora ze względu na nienależyte wykonywanie
obowiązków,
4) w razie złożenia rezygnacji.

§ 15

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub za wynagrodzeniem. Zasady wynagradzania określi regulamin opracowany przez Fundatora, zgodnie z art. 20 pkt 6c ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 16

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane na wniosek Prezesa Zarządu, który im przewodniczy.

§ 17

Zarząd Fundacji  podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równowagi przeważa głos Przewodniczącego.

§ 18

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe jej prowadzenie a także:

- zarządza majątkiem Fundacji,
- pozyskuje dodatkowe środki majątkowe,
- opracowuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
- przygotowuje sprawozdania ze stanu majątkowego Fundacji i działalności Zarządu za rok   
bieżący i cały okres kadencji,
- załatwia sprawy bieżące.

§ 19

1.Do składania w imieniu Fundacji oświadczeń woli w zakresie jej praw majątkowych i zobowiązań, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządzania Fundacją może składać jeden członek Zarządu.
2.Zarząd może udzielić na piśmie pełnomocnictwa innym osobom do reprezentowania Fundacji w określonych sprawach.

§ 20

Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu oraz funkcję administratora pełni Prezes Zarządu Fundacji.

§ 21

Obsługa Zarządu Fundacji należy do biura Fundacji. Biuro podporządkowane jest Prezesowi Zarządu Fundacji, który równocześnie ustala jego regulamin organizacyjny.

§ 22

Zarząd sporządza roczny plan działania Fundacji oraz preliminarz dochodów i wydatków.

§ 23

Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, podejmuje Fundator. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji fundacji powinny być przeznaczone na cele statutowe, bądź inne społeczne lub gospodarczo użyteczne określono ustawowo.
O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

§ 24

Fundator może dokonać zmian niniejszego Statutu.
Zmiany wchodzą w życie po dokonaniu wymagań przewidzianych w ustawie o Fundacjach.
Sprawy nieuregulowane przepisami o Fundacjach niniejszym Statutem rozstrzyga Zarząd oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia zarządzającego wpis Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

admin1@milenium-group.pl